โครงการทดสอบสมรรถนะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 ภายใต้โครงการความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5