“งานแสดงอุปกรณ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง”

งานแสดงอุปกรณ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

โครงการทดสอบสมรรถนะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 ภายใต้โครงการความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 3 แข่งขัน วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) Hall EH 101

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้วยชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี