โครงการทดสอบสมรรถนะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 ภายใต้โครงการความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้วยชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี